Jak założyć firmę spedycyjną?

Dowiedź się jak w kilku krokach założyć firmę spedycyjną

Wymagania wstępne

W celu prowadzenia firmy spedycyjnej w Polsce niezbędne jest posiadanie odpowiedniej licencji, która zostanie wydana tylko w przypadku gdy jedna z osób zakładających firmę lub osób zatrudnionych posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Kwestią certyfikatu najlepiej zająć się jeszcze przed przystąpieniem do zakładania działalności gospodarczej. Gdy już posiadamy certyfikat lub zatrudniamy osobę posiadającą taki certyfikat można ubiegać się o wydanie licencji spedycyjnej.

Dodatkowo konieczne jest potwierdzenie, że podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego posiada zabezpieczenie finansowe lub majątkowe w wysokości 50 tys. EUR. Spełnienie tego wymogu może zostać określone na podstawie:

 • rocznego sprawozdania finansowego,
 • dokumentów potwierdzających posiadanie,
 • środków pieniężnych na rachunkach bankowych, w gotówce lub dostępnych aktywów,
 • akcji, udziałów, papierów wartościowych,
 • nieruchomości,
 • gwarancji lub poręczeń bankowych.

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Aby uzyskać certyfikat należy zdać odpowiedni egzamin. Egzamin dotyczy znajomości poniższych zagadnień:

 • prawo pracy,
 • prawo handlowe,
 • prawo finansowe,
 • prawa związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem transportowym,
 • przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przepisy dotyczące wymagań technicznych pojazdów.

Można oczywiście zapisać się na szkolenie przygotowujące do egzaminu (koszt około 1200zł) - jednak nie jest ono obowiązkowe. Koszt przystąpienia do egzaminu to 800zł. Poprawka egzaminu to koszt 500zł.

Zakładanie działalności gospodarczej

Jeżeli spełniamy wszystkie wymagania niezbędne do założenia firmy spedycyjnej możemy przystąpić do formalności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

W celu rozpoczęcia działalności należy zarejestrować ją w odpowiednim dla rodzaju działalności organie, czyli:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG:
  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna
 • Krajowy Rejestr Sądowy KRS:
  • spółka jawna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

Działalność spedycyjną można prowadzić w każdej formie prawnej oprócz spółki partnerskiej.

Jakie są najważniejsze numery PKD dla spedycji?

Podstawową podklasą PKD dla podmiotu działającego jako spedytor jest 52.29.C (Działalność pozostałych agencji transportowych), obejmująca usługi tj.:

 • organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,
 • przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem,
 • wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,
 • działalność agentów celnych,
 • działalność agentów spedycji towarowej,
 • działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu,wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Zgłoszenie płatnika VAT

Firma spedycyjna ma obowiązek być zarejestrowana jako płatnik podatku VAT. W celu rejestracji należy wypełnić i złożyć formularz VAT-R (istnieje możliwość złożenia formularza razem z formularzem CEDIG w przypadku posiadania elektronicznego podpisu)

Zgłoszenie do ZUS

W ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich dokumentów:

 • ZUS ZUA - jeżeli działalność gospodarcza będzie jedynym źródłem utrzymania,
 • ZUZ ZAA - jeżeli działalność gospodarcza jest jednym z kilku źródeł utrzymania.

Odpowiedzialność Cywilna Spedytora

Pomiot rozpoczynający działalność spedycyjną ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora tzw. OCS. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe z tytuły niewykonanie lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych wobec zleceniodawcy i osób trzecich.

Inne porady: